Charm MRLBLTET2 / EU

Test Charm MRLBLTET2 jest metodą immunoreceptorową, wykorzystującą technologię przepływu bocznego ROSA®. Próbka mleka wchodzi w reakcję z barwnikami i intensywność koloru w strefie odczytuje się poprzez czytnik Charm EZ. Test Charm MRLBLTET2 wykrywa Beta-laktamy oraz Tetracykliny na poziomie lub poniżej EU/ CODEX MRL (najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości).

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego, owczego.
Czas wykonania testu Charm MRLBLTET2 wynosi 2 minuty dla mleka krowiego oraz 5 minut dla mleka koziego oraz owczego.

Charm MRLBLTET2
Beta-laktamy wykrywane Poziomy wykrywane w ppb Kodeks MRL w ppb Beta-laktamywykrywane Poziomy wykrywane w ppb Kodeks MRL w ppb
Amoksycylina od 3 do 5 4 Kloksacylina od 10 do 20 30
Ampicylina od 3 do 4 4 Dikloksacylina od 10 do 20 30
Cefacetril od 20 do 40 125 Penicylina G od 2 do 3 4/4
Cefalonium od 10 do 20 20 Oksacylina od 10 do 30 30
Cefazolina od 20 do 40 50
Cefoperazon od 1 do 3 50 Tetracykliny wykrywane Poziomy wykrywane w ppb Kodeks MRL w ppb
Cefkuinom od 15 do 25 20 Oksytetracyklina od 50 do 100 100
Cetiofur i Metabolity od 40 do 70 100/100 Chlortetracyklina od 50 do 100 100
Cefapiryna od 15 do 25 60 Tetracyklina od 10 do 30 100

Czas analizy 2 minuty, temperatura 56˚C